Задаци

Задатак Радне групе за заштиту природних ресурса је усклађивање, координација и унапређење инспекцијског надзора у области надзора инспекција ( посредно или непосредно везане за област заштите природних ресурса) које су преко својих представника заступљене у Радној групи, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката и спречавању или отклањању штетних последица  по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора и обезбеђења правне сигурности.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за заштиту природних ресурса функционише у саставу: 

 1. Дејан Фурјановић, Руководилац радне групе, Сектор за превентивно деловање у животној средини, Министарство заштите животне средине

 2. Велисав Пејатовић, Заменик руководиоца, Сектор за превентивно деловање у животној средини, Министарство заштите животне средине;

 3. Јелена Божић, секретар радне групе, млађи саветник Одељења за поверене полове Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине; 
 4. Миланко Савић, начелник Одељења Геолошке и рударске инспекције, Министарство рударства и енергетике;
 5. Предраг Вукчевић, начелник Одељења Пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 6. Весна Руменић, начелник Одељења за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 7. Звијездан Нишавић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 8. Љиљана Анђелић, начелник Одељења Водне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 9. Звонко Платиша, санитарни инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља;
 10. Јасминка Гуска, шеф Одсека за инспекцијске послове у области комуналних делатности, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 11. Милка Стојановић, начелник Одељења за контролу индустријских објеката, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;
 12. Љиљана Ивањац, начелник Одељења за послове инспекцијског надзора и контроле, Управа за ветерину;
 13. Славко Младеновић, шеф Одсека за координацију процене ризика и плана заштите од техничко-технолошких несрећа, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
 14. Мирјана Николић,  стручни сарадник за заштиту природе из области геологије Завода за заштиту природе Србије;
 15. Јасминка Гајић, начелник Одељења за ТАРИС, Управа царина, Министарство финансија;
 16. Славица Стеванетић, самостални саветник у Удружењу за биљну производњу Сектора пољопривреде, Привредна комора Србије;
 17. Љубинка Калуђеровић,  секретар Одбора за животну средину и ванредне ситуације, Стална конференција градова и општина (СКГО);
 18. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији

Извештаји