Задаци

Задаци радне групе обухватају координацију поводом одређених питања од значаја за вршење контроле над непрофитним организацијама, која су у делокругу две или више инспекција или чија природа захтева учешће две или више инспекција, или других органа и организација, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитог и безбедног пословања и поступања надзираних субјеката у одређеној области, избегавања преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, остварења правне сигурности, извршавања закона, делотворног управљања ризицима и унапређења услова пословања.

Чланови радне групе циљеве остварују кроз сарадњу у усклађивању планова инспекцијског надзора, утврђивање програма рада радне групе, организовање и вршење заједничких инспекцијских надзора, сарадњу у вршењу самосталних инспекцијских надзора (међусобно обавештавање и размена података и искустава, указивање на примере добре праксе и други облици међусобног пружања помоћи), уједначавање инспекцијске праксе, утврђивање потребе за обукама инспектора и предузимање других одговарајућих радњи и мера ради реализације циљева.

Чланови

Радна група функционише у саставу:

 1. Снежана Лојаничић, руководилац радне групе,  координатиор у Сектору за контролу, Пореска управа, Министарство финансија;
 2. Марија Џивџановић, заменик руководиоца радне групе, самостални саветник, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 3. Анђела Видулић, секретар радне групе, саветник за професионално усавршавање, Јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор;
 4. Ђорђије Вујичић, руководилац Групе за спречавање финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија;
 5. Јадранка Божовић, управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 6. Вања Вулевић, самостални саветник, Министарство културе и информисања;
 7. Лепосава Тошић, начелник Одељења за опште правне послове, Министарство унутрашњих послова;
 8. Игор Вељић, Служба за борбу против организованог криминала, Министарство унутрашњих послова;
 9. Дејан Вулетић, саветник за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом;
 10. Младен Вуковић, Служба за борбу против тероризма и екстремизма, Управа криминалистичке полиције, Министарство унутрашњих послова;
 11. Дијана Првуловић, Помоћник руководиоца оператера, Агенција за привредне регистре;
 12. Сања Атанасковић-Опачић, Руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Извештаји

Због тајности података не објављују се записници са одржаних састанака ове радне групе.